Privatumo politika


I. Kas yra privatumo politika?

Privatumo politika - tai taisyklių rinkinys, kuriuo siekiama informuoti mūsų Vartotojus apie visus jų Asmens duomenų gavimo, tvarkymo ir apsaugos proceso aspektus. Duomenų apsauga įgyvendinama pagal visuotinai taikomų teisės aktų, visų pirma EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), reikalavimus. Ši politika skirta vykdyti informavimo pareigą Jūsų atžvilgiu pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (BDAR) 13 straipsnį.

MyGift.lt savo interneto svetainėje nekaupia jokių vardų, pavardžių ar kitos informacijos apie Vartotojo tapatybę. MyGift.lt svetainėje stebimi domenai, kur lankytojai apsilankę MyGift.lt svetainėje yra analizuojami tendencijų ir statistiniai duomenys.

II. Sąvokos

Duomenų valdytojas - Jūsų asmens duomenų valdytojas yra bendrovė MGD Sp. z o.o., kurios registruota buveinė yra Varšuvoje, Lenkijoje, adresu Księcia Ziemowita g. 53, 03-885, įrašyta į Nacionalinį teismų registrą KRS Nr. 0000907615, NIP: 5242921338, REGON: 389293667, valdanti internetinę parduotuvę MyGift.lt. Su Duomenų Valdytoju galite susisiekti teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis: info@mygift.lt.

Asmens duomenys - bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu, kuris naudojasi svetainės paslaugomis.

Klientas/ Pirkėjas - bet kuris Vartotojas, kuris perka MyGift.lt svetainėje.

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine, reikalingos Duomenų Valdytojui teikiant paslaugas elektroniniu būdu, taip pat saugant informaciją Vartotojo galutiniuose įrenginiuose ir suteikiant prieigą prie jų naudojant slapukus.

Asmens duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.

Svetainė – tai interneto svetainė adresu https://www.MyGift.lt

Paslauga arba Paslaugos - paslauga arba paslaugos, kurias Duomenų Valdytojas teikia elektroniniu būdu, naudodamas elektroninius duomenų apdorojimo ir saugojimo įrenginius svetainėje.

Vartotojas - bet kuris fizinis asmuo, besinaudojantis Svetaine, tiek asmuo, turintis paskyrą Svetainėje, tiek asmuo, besilankantis Svetainėje neprisijungęs prie paskyros arba neturintis paskyros Svetainėje.

Įstatymas - 2018 m. gegužės 10 d. Įstatymas dėl asmens duomenų apsaugos (2018 m. Įstatymų leidinys, punktas 1000).

BDAR - EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (ES oficialusis leidinys L 119, p. 1).

Taisyklės ir Sąlygos - MyGift.lt svetainės taisyklės, kurias galima rasti nurodytu adresu: www.mygift.lt/regulamin-sklepu

III. Asmens duomenų apdorojimo tikslai ir pagrindas

Pagal savo veiklos pobūdį Duomenų Valdytojas tvarko Vartotojų asmens duomenis įvairiais tikslais, tačiau tai visada atliekama laikantis įstatymų. Asmens duomenys tvarkomi kai kuriais arba visais toliau nurodytais tikslais:

Naršymas ir naudojimasis Svetainės pasiūlymais - Asmens duomenys, surinkti apie visus Svetaine besinaudojančius Naudotojus (įskaitant IP adresą ar kitus identifikatorius ir informaciją, surinktą naudojant slapukus - išsamiai aptarta toliau šioje Privatumo politikoje), gali būti laikomi Asmens duomenimis (ypač kai tai susiję su registruotu Naudotoju). Asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko siekdamas teikti Paslaugas elektroniniu būdu. Teisinis pagrindas, kuriuo remdamasis Duomenų valdytojas tvarko Asmens duomenis, yra duomenų tvarkymo būtinybė siekiant įvykdyti Paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis sutarties sąlygas.

Registracija, prisijungimas ir paskyros tvarkymas Svetainėje - Vartotojų, kurie registruojasi Svetainėje kurdami Kliento paskyrą, prašoma nurodyti savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą, reikalingus paskyrai sukurti. Asmens duomenys tvarkomi siekiant teikti Paslaugas, susijusias su Kliento paskyros Svetainėje registracija, priežiūra ir valdymu. Teisinis pagrindas, kuriuo remdamasis Duomenų valdytojas tvarko Asmens duomenis, yra duomenų tvarkymo būtinybė siekiant įvykdyti Paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis sutarties sąlygas.

Užsakymo pateikimas, pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymas ir vykdymas - Vartotojui pateikiant užsakymą Svetainėje tvarkomi jo asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, pristatymo adresas. Šią informaciją naudojame, kad galėtume kruopščiai įvykdyti Jūsų užsakymą. Taip pat paprašysime nurodyti Jūsų el. pašto adresą, kad galėtume Jus informuoti apie užsakymo statusą. Asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti ir įvykdyti kliento užsakymą. Duomenų, pažymėtų kaip privalomi, pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas užsakymui įvykdyti ir užsakytoms prekėms pristatyti, o tokių duomenų nenurodžius neįmanoma įvykdyti užsakymą (sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties). Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, kuriuo remdamasis Duomenų valdytojas tvarko Asmens duomenis, yra jų tvarkymo būtinybė sutarties sąlygoms vykdyti.

Elektroninė kontaktinė forma - Svetainėje su Duomenų Valdytoju galima susisiekti naudojant elektroninę kontaktinę formą. Naudojimasis forma yra savanoriškas, tačiau Duomenų Valdytojas reikalauja pateikti Asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą), reikalingus tam, kad Valdytojas galėtų priimti ir išnagrinėti užklausą. Nepateikus Asmens duomenų, nebus galima naudotis elektronine kontaktų forma. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas Duomenų Valdytojo interesas užtikrinti tinkamą susisiekimą su Naudotojais ir atsakyti į jų užklausas.

Naujienlaiškis - Svetainėje galima užsiprenumeruoti naujienlaiškį, kurį sudaro el. laiškų siuntimas Vartotojui (Vartotojo nurodytu ir patvirtintu el. pašto adresu) su rinkodaros turiniu, įskaitant Vartotojo pageidavimams pritaikytą informaciją. Norint siųsti naujienlaiškį, reikia sutikimo gauti komercinę informaciją el. paštu. Sutikimą gaunant naujienlaiškį galite bet kada atšaukti, o sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui. El. pašto adreso pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint gauti naujienlaiškį. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas Duomenų Valdytojo interesas - reklamuoti savo veiklą ir prekes.

Pokalbis internetu - Svetainėje siūloma pokalbių internetu paslauga. Duomenų Valdytojui pateikti asmens duomenys tvarkomi siekiant naudotis internetinio pokalbio paslauga, vykdyti pokalbį per internetinį pokalbį, įskaitant informavimą apie užsakymo būseną. Teisinis pagrindas, kuriuo remdamasis Duomenų Valdytojas tvarko asmens duomenis, yra duomenų tvarkymo būtinybė siekiant vykdyti elektroninių paslaugų teikimo sutarties sąlygas.

Socialinė žiniasklaida - Duomenų Valdytojas turi paskyras socialinėje žiniasklaidoje: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest, kuriose tvarko savo socialinių tinklų paskyrų lankytojų asmens duomenis. Asmens duomenys, pateikti Duomenų Valdytojui, susiję su apsilankymais Duomenų Valdytojo socialinio tinklo paskyroje, tvarkomi siekiant vykdyti rinkodaros veiklą, kurios teisinis pagrindas yra teisėtas Duomenų valdytojo interesas reklamuoti Duomenų valdytojo veiklą, savo prekes bei paslaugas.

Mokesčių ir apskaitos prievolių vykdymas - teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra būtinybė tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti teisinę Duomenų Valdytojo prievolę.

Teisė gintis nuo Pretenzijų - Duomenų Valdytojas tvarko Vartotojų duomenis dėl galimo poreikio ginti, nustatyti ar teikti pretenzijas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas Duomenų Valdytojo interesas ginti savo teises.

IV. Asmens duomenų tvarkymo terminas

Svetainės Naudotojų asmens duomenys tvarkomi tol, kol Duomenų Valdytojas nepasiekia duomenų tvarkymo tikslo arba kol duomenų subjektas nepareiškia savo nesutikimo. Galimų pretenzijų nustatymo, tyrimo ar gynybos nuo jų atveju Duomenų Valdytojas tvarko Paslaugų naudotojų asmens duomenis pretenzijų pareiškimo taisyklėse nustatytą laikotarpį ir iki bet kokio su tuo susijusio proceso užbaigimo.

Jei Asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, Jūs galite bet kada atšaukti šį sutikimą savo nuožiūra. Jei Duomenų Valdytojas tvarko Jūsų Asmens duomenis remdamasis Jūsų sutikimu, sutikimo atšaukimas nedaro Jūsų Asmens duomenų tvarkymo iki to momento neteisėtu. Kitaip tariant, kol neatšaukėte sutikimo, Duomenų Valdytojas turi teisę tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, o sutikimo atšaukimas neturi įtakos ankstesnio duomenų tvarkymo teisėtumui.

Asmens duomenų pateikimas ir sutikimas juos tvarkyti yra visiškai savanoriškas. Visi Vartotojo pateikti Asmens duomenys tvarkomi tik tiek ir tokiu tikslu, kaip nurodyta pirmiau. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atnaujinti arba visiškai ištrinti savo Asmens duomenis.

V. Asmens duomenų gavėjai

Duomenų Valdytojas, vykdydamas savo veiklą, naudojasi kitais subjektais, todėl kartais tenka perduoti asmens duomenis. Todėl Vartotojų Asmens duomenys gali būti perduodami šiems gavėjams:

informacinių technologijų sistemų operatoriams, tokiems subjektams kaip bankai ir mokėjimo paslaugų tiekėjai, subjektams, teikiantiems apskaitos, teisines, audito, konsultavimo paslaugas, kurjerių tarnyboms (dėl užsakymų tvarkymo), rinkodaros sistemoms (dėl rinkodaros paslaugų), sistemoms, renkančioms atsiliepimus apie parduotuvę (tik jei klientas davė tokį sutikimą).

Be pirmiau minėtų atvejų, Jūsų Duomenis galime perduoti trečiosioms šalims arba valdžios institucijoms pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus, jei to reikalauja įstatymai (pvz., remiantis valdžios institucijos ar teismo įsakymu) arba jei esame įgalioti tai atlikti (pvz. tai būtina nusikalstamai veikai tirti arba mūsų teisėms skelbti, jas apginti bei mūsų interesams apsaugoti).

VI. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Dalis mūsų naudojamų subjektų, pvz., Facebook ar Instagram, yra įsikūrę už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų arba gali tvarkyti Asmens duomenis už EEE ribų. Tokiu atveju Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami taip vadinamoms trečiosioms šalims. Šie subjektai užtikrina aukštą Asmens duomenų apsaugos lygį, be kita ko, įsipareigodami laikytis vadinamųjų standartinių sutarčių sąlygų, kurias priėmė Europos Komisija, kaip nustatyta (BDAR) 46 straipsnio 2 dalyje.

VII. Slapukai

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, saugantys informaciją Lankytojo kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje Vartotojui besilankant Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta Vartotojo įrenginį. Jais naudojantis galima nustatyti, kad lankomasi Duomenų Valdytojo internetinėje svetainėje, matyti lankymosi istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį.

Kam naudojame slapukus?
MyGift.lt svetainė naudoja slapukus, kad pritaikytų svetainės turinį prie naudotojo pageidavimų ir optimizuotų naudojimąsi svetaine. Visų pirma, šie slapukai leidžia Svetainei atpažinti Vartotojo įrenginį ir tinkamai atvaizduoti svetainę, pritaikytą prie jo individualių poreikių. Svetainė taip pat naudoja slapukus, kad galėtų kaupti statistinius duomenis pagal srauto šaltinius ir padėtų suprasti, kaip Naudotojai naudojasi Svetainės puslapiais, o tai leidžia tobulinti jų struktūrą ir turinį.

Duomenys taip pat gali būti naudojami judesiams, kompiuterio pelytės spustelėjimams, puslapio peržiūrai ir į personalizuotas formas įvestam tekstui, išsaugoti.

Kokius slapukus naudojame?
MyGift.lt svetainėje naudojami dviejų tipų slapukai:
  • seanso slapukai - laikini failai, kurie išlieka Vartotojo įrenginyje, tol, kol galioja naršyklės sesijos laikas arba Vartotojas išjungia programinę įrangą (interneto naršyklę);
  • nuolatiniai slapukai - failai, kurie Vartotojo įrenginyje išlieka tam tikrą slapukų parametruose nurodytą laikotarpį arba tol, kol Vartotojas juos pašalina rankiniu būdu.


Svetainėje naudojami šių tipų slapukai:
Būtinieji slapukai (įskaitant funkcinius slapukus) - leidžia naudotis Svetainėje teikiamomis paslaugomis, pvz. tinkamai atvaizduoti internetinę svetainę. Be to, šie slapukai leidžia mums pritaikyti internetinę svetainę pagal Vartotojo pasirinkimą ir pageidavimus ir juos įsiminti, kad mūsų svetainė būtų rodoma pagal Vartotojo pageidavimus kiekvieną kartą, kai jis ja naudojasi. Jei Vartotojas neleidžia naudoti šių slapukų, kai kurios internetinėje svetainėje siūlomos paslaugos gali tinkamai neveikti. Naudojant būtinuosius slapukus, norint naudotis Svetaine, Vartotojo sutikimo nereikia.

Statistiniai / analitiniai slapukai - leidžia analizuoti Vartotojų elgseną ir veiklą, taip pat jų kokybės pageidavimus ir naudojamų funkcijų bei teikiamų paslaugų tinkamumą. Savo partnerių slapukus (pvz., Google Analytics, Hotjar) naudojame siekdami suskaičiuoti apsilankymų kiekį mūsų Svetainėje, jų trukmę ir nustatyti, kuriomis Svetainės funkcijomis ar jos dalimis buvo naudojamasi ar lankomasi dažniausiai. Taip surinkta informacija leidžia mums analizuoti Svetainės veikimą ir nustatyti naujų funkcijų ir paslaugų kūrimo kryptis. Asmens duomenys tvarkomi Vartotojui davus sutikimą.

Rinkodaros slapukai - leidžia pateikti reklaminį turinį, pritaikytą prie Vartotojo interesų. Asmens duomenys tvarkomi gavus Vartotojo sutikimą. Šie slapukai leidžia mums kartu su patikimais partneriais (pvz. Google, Facebook) pritaikyti rodomą reklamos turinį, pasiūlymus ir nuolaidas prie individualių pageidavimų ir poreikių. Šiuo pagrindu sudaromas numatomas Jūsų pomėgių profilis, kad mūsų interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose rodomas turinys būtų Jums patrauklus. Jei nesutinkate su šių slapukų naudojimu, negalėsime pritaikyti reklamos turinio pagal Jūsų poreikius ir pageidavimus.

Rankinis slapukų ištrynimas / blokavimas:
Daugeliu atvejų interneto naršyklės, t.y. interneto naršymo programinė įranga, leidžia slapukus saugoti Vartotojo įrenginyje pagal nutylėjimą / automatiškai. Vartotojas gali pakeisti nustatymus taip, kad blokuotų automatinį statistinių/analitinių ir rinkodaros slapukų tvarkymą arba kaskart informuotų apie jų įrašymą vartotojo įrenginyje. Išsamią informaciją apie slapukų ištrynimo, blokavimo ir tvarkymo galimybes galima rasti Vartotojo naudojamos programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.
Slapukų išjungimas gali neleisti Naudotojui naudotis tam tikromis mūsų Svetainės funkcijomis.

VIII. Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę susipažinti su duomenų valdytojo atliekamu duomenų tvarkymu, jį ištaisyti, ištrinti, perduoti, apriboti, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinę duomenų apsaugos inspekcijai.

Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad Duomenų valdytojas tvarkytų Asmens duomenis. Rinkodaros slapukai saugomi tol, kol Duomenų valdytojas įgyvendina savo tikslą, tačiau bet kuriuo metu Vartotojas gali nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu naudojant slapukus ir atšaukti savo sutikimą arba pakeisti savo nuostatas dėl slapukų naudojimo naudodamasis atitinkamais internetiėįs naršyklės nustatymais arba išvalydamas slapukų istoriją ir išjungdamas slapukų naudojimą naršyklės nustatymuose. Slapukų ištrynimo būdas skiriasi priklausomai nuo naudojamos naršyklės.

IX. Autorinės teisės

Visą šioje svetainėje pateiktą informaciją saugo autorinės teisės. Kopijuoti ir (arba) platinti MyGift.lt svetainėje esančią informaciją bet kokia forma be išankstinio raštiško leidimo yra draudžiama.

Tekstą, grafiką, taip pat svetainės turinį (išskyrus nurodytus elementus) draudžiama atkurti ir (arba) skelbti visą ar iš dalies spausdinant, kopijuojant ar kitais būdais be raštiško MyGift.lt sutikimo.

X. Baigiamosios nuostatos

Duomenų Valdytojas pasilieka teisę keisti privatumo politiką. Pakeitimai bus skelbiami Svetainėje.

Su aktualiu Privatumo Politikos tekstu visada galima susipažinti šiuo adresu: mygift.lt/politics-privacy

Jei atskiros Privatumo politikos nuostatos būtų pripažintos negaliojančiomis ar neveiksmingomis, konkrečios nuostatos negaliojimas ar neveiksmingumas neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ar veiksmingumui. Duomenų Valdytojas stengsis pakeisti negaliojančią (-as) ar neveiksmingą (-as) nuostatą (-as) nauja (-omis) teisiškai galiojančia (-omis) nuostata (-omis).

XI. Taikytina teisė

Visoms teisėms, pareigoms, skundams ir sutartims, įskaitant Taisykles ir Sąlygas ir Privatumo Politiką, taikytina išskirtinai Lenkijos teisė ir Europos Sąjungos teisė.

Šios Privatumo Politikos nuostatos įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 2 d.